Samfund

Farlige flourstoffer skal forbydes helt

Drikkevandet skal beskyttes mod de farlige PFAS-stoffer. Hverken på kort eller på lang sigt må de mange flourstoffer, der er giftige, mobile og unedbrydelige, kunne komme i drikkevandet og ud af vandhanen. Derfor skal indsatsen mod PFAS styrkes og stofferne forbydes.

For at vi kan sikre samfundet mod yderligere spredning af flourstoffer i miljøet og vandkredsløbet, så foreslår DANVA at supplere og forstærke de indsatser, der allerede er igangsat af myndighederne.

”PFAS-stofferne skal forbydes helt. Jo mere viden, vi får om flourstofferne, jo tydeligere bliver det, at der skal stilles skrappere krav for at beskytte mennesker og miljø. I vores nabolande er der store problemer med PFAS-forureninger af drikkevandet. Selvom vi i Danmark henter alt drikkevandet dybt nede i undergrunden og ikke fra floder og søer, så bør vi have øget beskyttelse mod PFAS,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

”Hvis vi gør en indsats nu, så har vi som samfund en mulighed for at sikre os mod yderligere spredning af PFAS-stoffer i miljøet og vandkredsløbet.”

De fund, der er gjort i Danmark, tyder ikke på, at der endnu er omfattende spredning, selvom der er flere vandværker og forsyningsselskaber, som er påvirket. Miljøstyrelsens netop offentliggjorte undersøgelse bekræfter desuden, at jo tættere vi kommer på jordoverfladen, jo flere fund er der. Det samme gør undersøgelser foretaget af Regionerne.

”Fundene viser, at vi har grund til bekymring. Sammenholdes truslen fra de mange kilder til forurening med de brancher, der har anvendt stofferne, så står det klart, at der er en pulje af PFAS-stoffer i omløb, som vi skal håndtere nu. Det skal ske, inden de påvirker forsyningen af rent drikkevand eller spredes til omgivelserne ad forskellige veje herunder via spildevand og spildevandsslam. Det kræver en samlet indsats,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA foreslår følgende:

  • Fuldt forbud mod brug af PFAS-stoffer.
  • Håndtering af punktkilder, som kan true drikkevandsforsyningen – alle PFAS-punktkilder som ligger i eller kan true vandindvindingsoplande til almene vandværker bør prioriteres samlet, så det er hele den potentielle kildestyrke i et opland, der danner grundlag for en vurdering af trusselsbilledet for almene vandforsyninger.
  • Forbud om udbringning af spildevandsslam i områder med særlige drikkevandsinteresser. Vi ved, at spildevand og slam udgør en spredningsvej for PFAS-stofferne, men man har endnu ikke overblik over konsekvenser ved udbringning af spildevandsslam på marker.
  • Oprydning og afværgeforanstaltninger, finansieret ved forureneren betaler. 
  • Kravværdier for tilslutningstilladelser til renseanlæg – værdier skal afspejle det faktum, at stofferne er uønskede i miljøet og ophobes. Grænseværdierne for tilslutning skal være bindende. Den rensning, der kan være nødvendig, skal foregå så tæt på kilden som muligt.
  • Deklarationspligt og mærkningsordning – DANVA foreslår en fuld deklarationspligt for PFAS-holdige produkter, eventuelt suppleret med en forbrugerrettet mærkningsordning, så det bliver nemmere at fravælge disse produkter. I henhold til gældende regler skal indholdsstoffer ikke deklareres, hvis de indeholder små mængder (0,1%). En nedre grænse giver ikke mening, da stofferne ophobes i omgivelserne.

Kommentarer