Livsstil og forbrug

Blinde tildeler førerhunden afgørende betydning for et godt liv

Kaspar Antonsen fra Sønderborg med hunden Obelix.

For første gang herhjemme sætter en undersøgelse fokus på, hvilken betydning førerhunden har for den blinde. Den viser klart, at førerhunden ikke ’bare’ er den blindes hjælpemiddel. Den er livlinen og bidrager stort til det gode liv med job, familie og venner. Sådan er det også for 33-årige Kaspar Antonsen fra Sønderborg.

Der er ca. 42.000 svagsynede og blinde i Danmark, og 240 mennesker har en førerhund. 33-årige Kaspar Antonsen fra Sønderborg er en af dem. Han er født blind og arbejder i Sønderborg Kommune som underviser for blinde og svagsynede, så de kan bruge IT-hjælpemidler. Hunden Obelix på fire år er hans første førerhund, og den er med ham på job hver dag, i supermarkedet og alle andre steder, hvor han tager hen. Kaspar Antonsen er slet ikke i tvivl om, at Obelix bidrager afgørende til hans følelse af frihed og muligheden for at passe et fuldtidsjob og have et godt socialt liv.

Hans vurdering af førerhundens store betydning i hverdagen deler han med andre blinde, som indgår i en nye forundersøgelse, som Brugernes FørerhundeOrdning står bag. Det er en non-profit-forening, der træner og udplacerer førerhunde.   

Frihed frem for alt

Af forundersøgelsen fremgår det bl.a., at 96 pct. af de adspurgte vurderer, at førerhundens betydning for frihedsfølelsen er altafgørende eller stor. Samme høje andel vurderer, at førerhunden i høj grad bidrager til det psykiske velbefindende og oplevelsen af at have overskud i hverdagen. Oveni bidrager hunden bl.a. til at øge mulighederne for at passe et job, accept af synshandicappet og det fysiske velbefindende.

”Førerhunden er langt mere end en levende blindestok med fire poter – altså et hjælpemiddel. Det ved vi fra vores daglige arbejde med at træne førerhunde og den tætte dialog, vi har med de blinde om samarbejdet med hunden. Derfor besluttede vi at lave en forundersøgelse, da vi ikke kunne finde eksempler på tidligere undersøgelser fra Danmark,” fortæller Marianne Dall, som har været projektleder på undersøgelsen for Brugernes FørerhundeOrdning.

Opfordring til politikerne

Ud af de 240 personer med førerhund i Danmark indgår der 25 blinde i undersøgelsen.

”Vi er ikke sat i verden for at tjene penge, men for at sørge for de bedste førerhunde til blinde. Derfor har vi ikke budget til en stor, repræsentativ undersøgelse, men vores undersøgelse giver et så entydigt billede af de blindes vurdering af førerhundens store betydning, at den kalder på politisk vilje til at lave en tilbundsgående analyse. Derfor retter vi nu henvendelse til de sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg med en sådan opfordring,” siger Marianne Dall.

Hun ser gerne, at en fremtidig analyse blandt de blinde afdækker endnu flere muligheder og udfordringer. Eksempelvis er det interessant at få belyst i hvilket omfang en førerhund bidrager til, at den blinde kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Desuden er det interessant at få viden om, hvorfor så mange blinde ikke har en førerhund. Handler det om, at de ikke kender til ordningen? Ikke ønsker en hund? Eller noget helt tredje?

Foreningen hører ofte fra brugerne, at deres førerhund er udslagsgivende for, at de kan passe et job frem for at være på passiv forsørgelse eller har et rigt socialt liv frem for at føle sig begrænset i de sociale relationer.

Viden og lige vilkår

”Førerhundens betydning fortjener at blive dokumenteret – både af hensyn til den enkelte blinde, men i høj grad også i forhold til et samfundsøkonomisk perspektiv. Dokumentationen skal også danne grundlag for, at beslutningstagerne får et ensartet og gennemsigtigt grundlag at træffe beslutninger på, når der skal tildeles førerhunde,” siger Marianne Dall.

Foreningen oplever, at der i dag er megen stor forskel på kommunerne i forhold til, hvor let eller svært det er at få bevilliget en førerhund. Nogle kommuner giver systematisk afslag med henvisning til klage- og ankemuligheder. 

”Vi ser gerne en større politisk bevågenhed, og at ordningen bliver centraliseret, så der er lighed for alle. Det vil være til stor gavn for de blinde. Roger Cares blev kendt for at konkludere, at hunde ikke er hele vores liv, men at de gør vores liv hele. Vores forundersøgelse er med til at vise, at det ikke mindst gælder for førerhundens betydning for de blinde,” siger Marianne Dall.

Fakta

I Danmark er der ca. 42.000 svagsynede og blinde og 240 førerhundebrugere. Brugernes FørerhundeOrdning vurderer, at ca. 1800 ser så dårligt, at de kan søge om en førerhund.

En førerhund bevilges efter serviceloven §112.

Læs mere om Brugernes FørerhundeOrdning: https://foererhund.dk/.

Kommentarer